Algemene voorwaarden

Bij New Paris Londres willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in New Paris Londres stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Artikel 1 - Definities

 

1.1. Onder 'Algemene Verkoopvoorwaarden' wordt verstaan: onderstaande bepalingen.

1.2. Onder 'New Paris Londres wordt verstaan: New Paris Londres , zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.

1.3. Onder 'aanbieding' wordt verstaan: elk aanbod van New Paris Londres een overeenkomst met haar aan te gaan.

1.4. Onder 'bestelling' wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van New Paris Londres .

1.5. Onder 'overeenkomst' wordt verstaan: iedere acceptatie door New Paris Londres van een bestelling.

1.6. Onder 'goederen' worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en New Paris Londres betrekking hebben.

1.7. Onder 'aflevering' wordt verstaan: het door of namens New Paris Londres feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij New Paris Londres hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.

2.2. Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

Artikel 3 - Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

 

Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen van New Paris Londres zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.

3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.

3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.

Bestellingen

3.4. U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website.

3.5. New Paris Londres accepteert geen bestellingen:

- van personen onder de 18 jaar;

- indien New Paris Londres de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.

3.6. New Paris Londres is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.

3.7. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien New Paris Londres bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt New Paris Londres dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

3.9. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door New Paris Londres per e-mail is bevestigd.

 

Artikel 4 - Prijzen en kosten

 

4.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing.

4.2. De prijzen zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.3. New Paris Londres behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

4.4. De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend;

* Voor België: Gratis (vanaf 75 €)

* Voor Nederland: Gratis (vanaf 75 €)

Voor bestellingen onder de 75 € rekenen we 6 € verzendkosten aan.

* Voor Europa (Frankrijk, Duitsland, Luxemburg , Spanje en Groot Brittannië): 10 euro

 

Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging,. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld.

 

4.5. Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de verkoper.

4.6. De in artikel 4.4 genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd.

 

Artikel 5 - Betaling

 

5.1. U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. New Paris Londres behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.

Creditcard

5.2. Indien u kiest voor betaling per creditcard, geeft u New Paris Londres het recht om voorafgaande aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw creditcard geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor aankoop te reserveren.

5.3. Betaling per creditcard geschiedt onmiddellijk nadat de door u bestelde goederen vanuit ons magazijn aan u worden verzonden. New Paris Londres schrijft op dat moment het verschuldigde bedrag - uiteraard via een beveiligde procedure - van uw creditcard af.

 

Artikel 6 - Levering

 

6.1. New Paris Londres levert de gekochte producten zo snel mogelijk - en uiterlijk binnen 14 dagen - af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal New Paris Londres u daarover binnen 14 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. New Paris Londres heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.2. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

 

Artikel 7 - Eigendom goederen

 

7.1. New Paris Londres houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan New Paris Londres verschuldigd bent, heeft voldaan.

Artikel 8 - Retourzending

 

8.1.Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, laat de koper toe binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. U kan dus het product terug sturen, binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de levering. Gelieve ons vooraf een seintje te geven. Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van retour.

8.2. De goederen dienen ongebruikt, ongewassen en volledig te zijn (inclusief handleiding, ...) en in de originele verpakking, teruggestuurd worden binnen een aanvaardbare termijn na de kennisgeving (bvb 3 werkdagen). De goederen zijn zichtbaar gelabeld, zonder deze labels kan het goed nooit geretourneerd worden. Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels, zullen wij uw bestelling terugbetalen of gratis omruilen voor een ander artikel of andere maat.

8.3. Artikels die online aangekocht werden moeten teruggestuurd worden naar volgend adres: New Paris Londres - Lippenslaan 314 8300 Knokke

Bij het terugsturen van goederen, raden wij U aan om deze aangetekend terug te sturen. New Paris Londres kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de goederen bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug te sturen.

8.4. U zal de verzendingskosten betalen om het (de) product(en) terug te sturen.

 

Artikel 9 - Onjuiste levering

 

9.1. U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout of beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij New Paris Londres. U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

Artikel 10 - Diversen

 

10.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met New Paris Londres in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door New Paris Londres vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.2. New Paris Londres behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

10.3. Op de overeenkomst zullen die voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden.

10.4. De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - back-up).

10.5 Garantie: Onze producten vallen onder de wettelijke garantie.